สถิติผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานเว็บไซต์
24,733
คน
เข้าเรียน
208
คน
ผ่านแบบทดสอบ
82
คน
ไม่ผ่านแบบทดสอบ
9
คน
ผู้ใช้แบ่งตามประเภท
เด็กและเยาวชน
30คน
เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนทั่วไป
244คน
กราฟเทียบกับปีที่ผ่านมา

1:100 คน

icon sucess icon fail icon time over icon lesson