สถิติผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานเว็บไซต์
63,627
คน
เข้าเรียน
1,246
คน
ผ่านแบบทดสอบ
580
คน
ไม่ผ่านแบบทดสอบ
392
คน
ผู้ใช้แบ่งตามประเภท
เด็กและเยาวชน
305คน
เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนทั่วไป
1,087คน
กราฟเทียบกับปีที่ผ่านมา

1:100 คน

icon sucess icon fail icon time over icon lesson